Nhi?t ?m k? chuyên kho l?nh HOBO
Model: U14-001
Hăng s?n xu?t: HOBO
Xu?t x? hăng: USA
N?i s?n xu?t: M?
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hành: 12 tháng
Giá bán: 8.200.000 vn?

??C TÍNH S?N PH?M :
HOBO là hăng thi?t b? hàng ??u th? gi?i v? nhi?t ?? và ?? ?m, v?i nh?ng thi?t b? chuyên d?ng cho pḥng l?nh, kho l?nh, pḥng thí nghi?m, pḥng ?n nhi?t... công ngh? hàng ??u s?n ph?m hàng ??u.
M?t s? tính n?ng n?i b?t c?a s?n ph?m.
- Màn h́nh tinh th? l?ng (LCD) l?n, d? s? d?ng
- ?? chính xác tuy?t ??i
- Hi?n th? t́nh tr?ng b? nh? và pin (báo ??ng khi b?t th??ng)
- ??t m?c ?? báo ??ng tín hi?u cao và th?p (c? nhi?t ?? và ?? ?m)
- R?le báo ??ng: t? ch?n ch? ?? th??ng ?óng hay th??ng m?
- Tu?i th? pin thông th??ng 1 n?m
- Truy?n tín hi?u báo ??ng ?i xa hay t? ??ng quay ?i?n tho?i (tùy ch?n) ??m b?o thông báo k?p th?i tr?ng thái báo ??ng
- B? nh? EEPROM ??m b?o l?u gi? li?u ngay c? khi pin h?ng hay h?t pin
- Có th? thay th? ??u ḍ ?? ?m
Thông s? k? thu?t
- Kho?ng ?o: Nhi?t ??: -200 C ??n 500 C (?? -40 ??n 1220 F)
- Kho?ng ?o: ?? ?m: 15% ??n 95%
- ?? chính xác: Nhi?t ??: : ±0.50C (-20 ? +400C) / ±0.90F (-4 ? +1040F); ±0.80C (±1.40F)
- ?? rung sai ?? ?m: ?? ?m: +/-3% gi?a 20% và 80%
- B? nh?: Có kh? n?ng ghi h?n 65.000 k?t qu? (11 tháng ghi liên t?c nhi?t ?? và ?? ?m - v?i th?i gian gi?a hai l?n l?y tín hi?u là 15 phút)
- Th?i gian ghi nh? nhi?t ?? / ?? ?m : 1 giây ??n 9 gi?
- S? d?ng 3 pin AAA
- Kích th??c: 12,4cm x 9,1cm x 3,0 cm
- Kh?i l??ng: 170g (6.0oz) v?i pin
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 15/06/2012