Máy hút ?m chuyên nghi?p Edison ED 12B
Model: ED-12B
Hăng s?n xu?t: Edison
Xu?t x? hăng: Thái Lan
N?i s?n xu?t: Thái Lan
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 5.500.000 VN?
??C TÍNH S?N PH?M :
Máy hút ?m Edison công ngh? tiên ti?n, ?i?u ti?t l??ng ?n trong pḥng theo yêu c?u, Công su?t hút ?m 12 lít/ngày, d? di ??ng, tính th?m m? cao, ??t trong pḥng
M?t s? ?ng d?ng tiêu bi?u
- ???c s? d?ng trong các kho b?o qu?n nh? (kho ti?n, kho thi?t b? quang h?c, ?i?n t?, kho h? s? tài li?u, v.v?)
- Pḥng thí nghi?m, pḥng m?, pḥng ti?t trùng, pḥng máy tính..
??c ?i?m
- Nguyên lư hút ?m: ng?ng t? l?nh nh? s? d?ng máy nén l?nh.
- Không s? d?ng CFC
- V?n hành t? ??ng hoàn toàn
- C?m bi?n ?m ki?u c? v?i núm xoay
- T? ??ng x? tuy?t
- ?èn báo hi?u n??c ??y
- Di chuy?n d? dàng nh? bánh xe
- Có th? x? n??c liên t?c qua ?ng d?n
- L?c khí b?ng nylon (R?a ???c)
Thông s? k? thu?t
- Công su?t hút ?m:12 lít/24 gi? (? ?i?u ki?n 30oC, 80%)
- Công su?t ?i?n tiêu th?: 260W
- Th? tích b́nh ch?a n??c: 2,3 lít
- ?? ?n: 47dB
- Ngu?n ?i?n: 220V/50Hz/1 pha
- Kích th??c: 490 (cao)x 365 (ngang) x 220 (dày), mm
- Kh?i l??ng: 12 kg
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 15/06/2012