CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM - VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI, khai giảng h*ng tháng, hotline tư vấn đ*o tạo v* đăng ký học: 0975. 428. 284 (P.Thảo)

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI
Trụ sở: 301 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN

THÔNG BÁO
V/v Đ*o tạo th* nghiệm viên XD & Quản lý phòng th* nghiệm
K*nh g*i: ………………………………………… …………………….

Căn cứ quyết định số 11/QĐ-BXD ng*y 1 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ XD ban h*nh quy chế công nh*n v* quản lý hoạt động phòng th* nghiệm chuyên ng*nh XD.(Theo điều 3 của quyết định các cán bộ tham gia hoạt động trong phòng th* nghiệm phải có chứng chỉ th* nghiệm viên hoặc chứng chỉ quản lý phòng th* nghiệm)
Căn cứ Văn bản số 260/BXD-KHCN ng*y 21 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ XD về công nh*n Viện nghiên cứu đ*o tạo v* bồi dưỡng cán bộ H* Nội l* cơ sở đ*o tạo cán bộ quản lý phòng th* nghiệm chuyên ng*nh XD v* th* nghiệm viên.
Viện nghiên cứu Đ*o tạo v* bồi dưỡng cán bộ H* Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ v* các chuyên gia đầu ng*nh của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư, Bộ T*i ch*nh, Bộ XD, Các trường Đại học danh tiếng….quyết định tổ chức 05 khóa học sau:
1. Lớp đ*o tạo THÍ NGHIệM VIÊN về " Kiểm tra chất lượng Bê tông bằng Phương pháp không phá huỷ "
* Chương trình đ*o tạo :
+ Đánh giá chất lượng BTCT bằng Phương pháp không phá huỷ ;
+ Phương pháp kiểm tra ăn mòn cốt thép bằng máy đo điện thế…v.v
* Thời gian học : Khai giảng ng*y 12 h*ng tháng
* Kinh ph* học : 1.500.000đ/học viên. (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
2. Lớp đ*o tạo THÍ NGHIệM VIÊN về " Phương pháp th* các t*nh chất cơ - lý của V*t liệu kim loại v* liên kết h*n "
* Chương trình đ*o tạo :
+ Các t*nh chất cơ lý của v*t liệu kim loại ;
+ Phương pháp th* uốn KL theo TCVN 198-1985 …v.v
* Thời gian học : Khai giảng ng*y 12 h*ng tháng
* Kinh ph* học : 1.500.000đ/học viên (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
3. Mở lớp đ*o tạo THÍ NGHIệM VIÊN về "Phương pháp xác định các t*nh chất cơ - lý của đất trong phòng v* hiện trường "
* Chương trình học:
+ Các khái niệm cơ bản về đất;
+ Phương pháp xác định độ ẩm, khối lượng riêng, khối lượng thể t*ch;
+ Phương pháp xác định sức kháng cắt trên máy cắt phảng...v.v
* Thời gian học: Khai giảng ng*y 12 h*ng tháng
* Kinh ph* học: 1.700.000đ/học viên (Một triệu bảy trăm nghìn đồng)
4. Lớp đ*o tạo bồi dưỡng cán bộ "Quản lý phòng th* nghiệm chuyên ng*nh XD" cấp CHỨNG CHỈ PHÒNG THÍ NGHIỆM
* Thời gian học: Khai giảng ng*y 12 h*ng tháng
* Kinh ph* học: 1.500. 000đ/học viên(Một triệu năm trăm nghìn đồng)
+Tất cả kinh ph* trên bao gồm: t*i liệu học t*p, thiết bị, v*t tư thực h*nh, giải khát giữa giờ

Địa điểm học:
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI
Hội trường tầng 1 - To* nh* 2 tầng - 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - H* Nội

Thời gian đăng ký v* thủ tục nh*p học: - K*nh đề nghị đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký qua hotline, sms, email, yahoo, fax ... Học viên nộp 01 CMND phôtô v* 02 ảnh 3x4 tại lớp học.
H*u đ*o tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:
- Cấp CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM , chứng nh*n theo đúng quy định của pháp lu*t. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đ*o tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.
- Cung cấp v* hướng dẫn các văn bản pháp lu*t mới nhất.
- Tư vấn miễn ph* về các công tác đấu thầu, quản lý dự án v* thanh quyết toán công trình XD…
- Tư vấn l*m chứng chỉ h*nh nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS.
- Tư vấn hỗ trợ học viên gặp khó khăn về thời gian v* địa điểm đi học, t*o điều kiện cho học viên ho*n th*nh khóa học tốt nhất ./.

Mọi thông tin chi tiết v* ghi danh vui lòng liên hệ:
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)
Số 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - H* Nội.
Email : [email protected] ; Yahoo: viendaotaohanoi
Hotline 24/7 phụ trách đăng ký học v* tư vấn đ*o tạo (P.Thảo): 0975. 428. 284