Máy t?o ?? ?m siêu âm Medibreze new

Model : Medibraze new
Hăng s?n xu?t: Medisana
Xu?t x? hăng: Germany
N?i s?n xu?t: CHLB ??c
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hành: 36 tháng
Giá bán: 2.200.000 VN?


Máy Medibreze new s? d?ng công ngh? siêu âm hi?u qu?, t?n s? dao ??ng cao làm bi?n ??i n??c thành h?t s??ng siêu nh? và thoát ra kh?i không khí b?i s? tr? giúp c?a qu?t.
??C TÍNH S?N PH?M :

Khi dùng ?i?u ḥa, ho?c nh?ng ngày khô và nóng, ?? ?m không khí ? m?c ?? khô rát, ?? ?m th?p làm t?n th??ng ??n h? hô h?p c?a chúng ta, ??c bi?t ? trong pḥng ?i?u ḥa, h?i n??c trong không khí b? l?y h?t, d?n ??n t́nh tr?ng thi?u ?? ?m không khí, ? lâu trong môi tr??ng không khí khô gây nên các b?nh v? ???ng hô h?p nh? viêm xoang, viêm m?i h?ng, viêm ph? quán... ???ng hô h?p r?t d? b? t?n th??ng.
?? kh?c ph?c nh??c ?i?m c?a không khí khô chúng ta c?n b? xung h?i ?m, b? xung ?? ?m vào không khí, ?? không khí có ?? ?m trong ph?m vi t?t cho s?c kh?e, tránh các b?nh ?áng ti?c v? ???ng hô hâp, chính v́ lư do trên hăng Medisana cho ra ??i s?n ph?m máy phun ?m thông minh Medibreze new dùng công ngh? sóng siêu âm, t?o h?i ?m nhanh, m?nh và an toàn cho các thi?t b? ?i?n t? trong pḥng c?ng nh? s?c kh?e con ng??i.
H?i n??c s? làm không khí trong pḥng ?m h?n. M?t c?n pḥng ??y ?? ?? ?m có th? ?óng góp ?áng k? ??n s?c kh?e c?a b?n. Máy t?o ?? ?m c?a Medisana ??m b?o ???c ?i?u ?ó, th?m chí c?n pḥng nóng, không khí v?n s? ???c làm giàu v?i ?? ?m
Thi?t b? ho?t ??ng liên t?c, không gây ti?ng ?n, Medibreze new âm th?m ch?m sóc s?c kh?e cho c? gia ?́nh b?n.
Máy t?o ?? ?m ???c các bác k? khuyên dùng cho pḥng có dùng ?i?u ḥa nh? công s?, pḥng ng?..
Tính n?ng:
- Làm t?ng ?? ?m trong pḥng
- Công ngh? siêu âm hi?n ??i ??a h?i ?m vào không khí m?t cách t? nhiên
- Hi?u q?a cao h?n nh? h? th?ng t?o h?i s??ng.
- Có th? b?t ?èn ng? ban ?êm.
- T? ??ng ng?t khi hêt n??c trong b́nh d?ng.
- Ki?u dáng hi?n ??i.
- C? ch? phun siêu âm giúp b?o v? thi?t b? ?i?n t? trong pḥng
- T?o môi tr??ng có ?? ?m hoàn h?o, t?t cho s?c kh?e c? gia ?́nh
??c tính k? thu?t:
- B́nh ch?a 680ml
- Th?i gian ch?y t?i ?a (??i v?i 500ml n??c)
- ??i v?i m?c cài ??t 1: kho?ng 9 gi?
- ??i v?i m?c cài ??t 2: kho?ng 7 gi?
- Công su?t tiêu th? 14W.
Chuyên cung c?p thi?t b? y t? gia ?́nh nh?p kh?u t? Châu Âu : Máy ?o ???ng huy?t , huy?t áp các lo?i , thi?t b? ch?m sóc s?c kh?e , thi?t b? làm ??p...:
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======

Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 14/06/2012