B?n ngâm chân FB 50 gi?i ??c cho c? th? th? thái
Model: FB50
Hăng s?n xu?t: Beurer
Xu?t x? hăng: Germany
N?i s?n xu?t: CHLB ??c.
??t tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 2.850.000 VN?
??c ?i?m:
S?n ph?m là s? k?t tinh c?a công ngh? cao, hi?n ??i và ph??ng pháp c? truy?n Trung Qu?c, k?t h?p massage b?m buy?t, massage th?y l?c, Massage t? tr??ng.. tác ??ng lên h? kinh l?c, huy?t ??o n?i bàn chân, giúp gi?i ??c t?i ?a cho c? th?.
??c bi?t v?i s? k?t h?p hoàn h?o máy massage c̣n có th? massage khô (không c?n ?? n??c) massage kèm h?ng ngo?i và rung b?m huy?t.
S? d?ng công ngh? c?m bi?n h?ng ngo?i, rung, l?n, l?c.. tiên ti?n hàng ??u th? gi?i
S?n ph?m ??c bi?t phù h?p cho ng??i già, ng??i b? phong tê th?p, ?au nh?c x??ng, nhi?m ??c c? th?, m?t ng??
??c tính s?n ph?m:
Massage rung (khô và th?y l?c)
Massage bong bóng (massage khí trong n??c)
Massage tích h?p nam châm ?? ?i?u tr? b?ng t? tr??ng
Massage c? l?n, massage khu ph?n d? va huy?t ??o
Massage chân b?ng tia h?ng ngo?i (?i?m h?ng ngo?i ? các huy?t l?n)
C? chân, mài gót chân (mài chai, phá th?p tích t?)
Massage h?n h?p chân
Có ??ng h? h?n gi?
Màn h́nh hi?n th? LED chuyên nghi?p
Massage không c?n có n??c (massage khô)
T? làm nóng n??c: làm nóng n??c ? 5 c?p ?? (35 - 48 ° C)
Thi?t b? bao g?m:
Thân máy
H? th?ng dân ?i kèm
Ho?t ??ng ??n gi?n, hi?n th? ho?t ??ng b?ng màn h́nh LED
Kích th??c: (W / H / D): 50 x 39 x 22 cm
Tr?ng l??ng: x?p x?. 5,2 kg
Công xu?t: Kho?ng. 400 watt
Xu?t x?: Beurer-CHLB ??c
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======

Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
T? v?n online Yahoo : kdhv56

AT 14/06/2012