LỚP ĐẤU THẦU T*I HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH MỚI NHẤT - VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI, hotline tư vấn đ*o tạo v* đăng ký học: 0975. 428. 284 (P.Thảo)

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI
Trụ sở: 301 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN
THÔNG BÁO
(V/v: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu Chương trình cơ bản)

K*nh g*i:…………………………………… ………………..

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ng*y 15/10/2009 của Ch*nh phủ hướng dẫn thi h*nh Lu*t đấu thầu v* lựa chọn nh* thầu XD theo Lu*t XD (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số: 10/2010/TT-BKH ng*y 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư quy định về đ*o tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;
Thông tin về viện xin xem trên Website của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư v* Bộ XD.
muasamcong.mpi.gov.vn - Danh sách các đơn vị đ*o tạo.
moc.gov.vn Mục Các cơ sở đ*o tạo quản lý dự án ĐT XDCT- Bất động sản - Nghiệp vụ định giá XD - GS thi công XD công trình
Viện nghiên cứu Đ*o tạo v* bồi dưỡng cán bộ H* Nội cùng với sự hợp tác các Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia đầu ng*nh của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư, Bộ XD, Đại học XD….Quyết định tổ chức khóa học: “ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chương trình cơ bản” với các nội dung sau:

LỚP ĐẤU THẦU CHƯ*NG TRÌNH C* BẢN
1. Đối tượng dự học: Bắt buộc đối với cá nhân, đơn vị trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, trừ các nh* thầu; v* các cá nhân có nhu cầu.
2. Nội dung học: (24 tiết - 3 ng*y)
- Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
- Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nh* thầu, phương thức đấu thầu
- Chuyên đề 3: Hợp đồng
- Chuyên đề 4: Kê hoạch đấu thầu
- Chuyên đề 5: Sơ tuyển nh* thầu
- Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi v* hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
- Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi v* hạn chế đối với gói thầu mua sắm h*ng hóa, xây lắp
- Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nh* thầu khác
- Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan
3. Thời gian v* địa điểm học:
+ H* Nội:
- Khai giảng lớp đấu thầu H* Nội v*o 18h00 ng*y 12 v* 24 h*ng tháng
- Địa điểm học:
. Trung tâm Đ*o Tạo v* Bồi Dưỡng Cán Bộ - 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - H* Nội
. Trường Đ*o Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong, Số 220 Đường Láng - Đống Đa - H* Nội
+ TP HCM:
- Khai giảng lớp đấu thầu tại Hồ Ch* Minh v*o 17h30 ng*y 15 v* 25 h*ng tháng
- Địa điểm học: Học Viện H*nh Ch*nh Quốc gia - Số 10 Đường 3/2, P12, Q10, TP Hồ Ch* Minh
+ Các địa phương khác: Vui lòng liên hệ hotline phụ trách đăng ký học v* tư vấn đ*o tạo (P.Thảo): 0975. 428. 284 để được tư vấn về lớp học mới nhất
4. Học ph*: 800.000 VNĐ/1HV
5. GIẢNG VIÊN DỰ KIẾN:
1. Ông Nguyễn Xuân Đ*o - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH v* ĐT
2. Ông Ngô Ngọc Quy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH v* ĐT
3. Ông Nguyễn Huy Thường - Trưởng phòng Tổng hợp v* quản lý khoa học - Viện Kinh tế XD - Bộ XD
6. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC:
K*nh đề nghị đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký qua hotline, sms, email, yahoo, fax ... Học viên nộp 01 CMND phôtô v* 02 ảnh 3x4 tại lớp học.
Ø Giảm học ph* 10% cho các học viên đăng ký sớm 10 ng*y trước ng*y khai giảng, các đơn vị đăng ký với số lượng đông v* các đối tượng l* sinh viên
Ø Đ*o tạo v* thiết kế riêng chương trình học cho 1 tổ chức, đơn vị có nhu cầu

Mọi thông tin chi tiết v* đăng ký vui lòng liên hệ:
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)
Số 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - H* Nội.
Email : [email protected]; Yahoo: viendaotaohanoi
Hotline 24/7 phụ trách đăng ký học v* tư vấn đ*o tạo (P.Thảo): 0975. 428. 284