Máy ?o huy?t áp Omron HEM 7111 ?? chính xác cao
Model: HEA-7211
Hăng s?n xu?t: Omron
Xu?t x? hăng: Japan
N?i s?n xu?t: Nh?t B?n
??t tiêu chu?n: CE/ FDA / ISO
B?o hành: 24 tháng
Giá bán: 750.000 VN?

Máy ?o huy?t áp t? ??ng HEM-7111 v?i công ngh? Fuzzy logic, t? ??ng hoàn toàn, thi?t k? ??n gi?n, d? s? d?ng v?i b? nh? l?u 14 k?t qu? ?o, có bi?u t??ng báo huy?t áp cao và nhi?u tính n?ng m?i n?i b?t, giúp b?n ?o huy?t áp hàng ngày thu?n ti?n và nhanh chóng.
??C TÍNH S?N PH?M :
Công ngh? Fuzzy logic, t? ??ng hoàn toàn.
??n gi?n, d? s? d?ng.
B? nh? l?u 14 k?t qu? ?o.
Có bi?u t??ng báo huy?t áp cao
Phát hi?n nh?p tim b?t th??ng.
Có c?m bi?n áp su?t ?i?n dung
Thông s? k? thu?t:

Ph??ng pháp ?o: ?o dao ??ng.
Gi?i h?n ?o:
Huy?t áp: 0 t?i 299 mm Hg
Nh?p tim: 40 t?i 180 nh?p/phút.
?? chính xác:
Huy?t áp: ±3 mm Hg.
Nh?p tim: ±5%.
T? ??ng b?m và x? khí.
Pin: 4 pin AAA.
Tr?ng l??ng: 245 g (không g?m pin).
Ph? ki?n kèm theo:
Máy
Ṿng bít c? trung b́nh
H??ng d?n s? d?ng.
Pin.
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088=======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 12/06/2012