LỚP HỌC ĐẤU THẦU T*I HÀ NỘI NGÀY 12&24 HÀNG THÁNG - VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI, hotline tư vấn đ*o tạo v* đăng ký học: 0975. 428. 284 (P.Thảo)

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI

Trụ sở: 301 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN
THÔNG BÁO
(V/v: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu Chương trình cơ bản)

K*nh g*i:…………………………………… ………………..

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ng*y 15/10/2009 của Ch*nh phủ hướng dẫn thi h*nh Lu*t đấu thầu v* lựa chọn nh* thầu Xây Dựng theo Lu*t Xây Dựng (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số: 10/2010/TT-BKH ng*y 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư quy định về đ*o tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;
Thông tin về viện xin xem trên Website của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư v* Bộ Xây Dựng.
muasamcong.mpi.gov.vn - Danh sách các trung tâm đ*o tạo.
moc.gov.vn Mục Các cơ sở đ*o tạo quản lý dự án ĐT XDCT- Bất động sản - Nghiệp vụ định giá Xây Dựng - giám sát thi công Xây Dựng CT
Viện nghiên cứu Đ*o tạo v* bồi dưỡng cán bộ H* Nội cùng với sự hợp tác các Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia đầu ng*nh của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư, Bộ Xây Dựng, Đại học Xây Dựng….Quyết định tổ chức lớp học: “ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chương trình cơ bản” với các nội dung sau:

LỚP ĐẤU THẦU CHƯ*NG TRÌNH C* BẢN
1. Đối tượng dự học: Bắt buộc đối với cá nhân, đơn vị trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, trừ các nh* thầu; v* các cá nhân có nhu cầu.
2. Nội dung học đấu thầu tại H* Nội : (24 tiết - 3 ng*y)
- Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
- Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nh* thầu, phương thức đấu thầu
- Chuyên đề 3: Hợp đồng
- Chuyên đề 4: Kê hoạch đấu thầu
- Chuyên đề 5: Sơ tuyển nh* thầu
- Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi v* hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
- Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi v* hạn chế đối với gói thầu mua sắm h*ng hóa, xây lắp
- Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nh* thầu khác
- Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan
3. Thời gian v* địa điểm lớp đấu thầu tại H* Nội :
+ H* Nội:
- Khai giảng v*o 18h00 ng*y 12 v* 24 h*ng tháng
- Địa điểm học:
. Trung tâm Đ*o Tạo v* Bồi Dưỡng Cán Bộ - 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - H* Nội
. Trường Đ*o Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong, Số 220 Đường Láng - Đống Đa - H* Nội
+ Các địa phương khác: Vui lòng liên hệ hotline phụ trách đăng ký học v* tư vấn đ*o tạo (P.Thảo): 0975. 428. 284 để được tư vấn về lớp học mới nhất
4. Học ph*: 800.000 VNĐ/1HV
5. GIẢNG VIÊN DỰ KIẾN:
1. Ông Nguyễn Xuân Đ*o - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH v* ĐT
2. Ông Ngô Ngọc Quy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH v* ĐT
3. Ông Nguyễn Huy Thường - Trưởng phòng Tổng hợp v* quản lý khoa học - Viện Kinh tế Xây Dựng - Bộ Xây Dựng
6. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC:
K*nh đề nghị đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký qua hotline, sms, email, yahoo, fax ... Học viên nộp 01 CMND phôtô v* 02 ảnh 3x4 tại lớp học.

Ø Giảm học ph* 10% cho học viên đăng ký sớm 10 ng*y trước ng*y khai giảng, các đơn vị đăng ký với số lượng đông v* các đối tượng l* SV
Ø Đ*o tạo v* thiết kế riêng chương trình học cho 1 tổ chức, đơn vị có nhu cầu

Mọi thông tin chi tiết v* đăng ký vui lòng liên hệ:
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)
Số 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - H* Nội.
Email : [email protected]; Yahoo: viendaotaohanoi
Hotline 24/7 phụ trách đăng ký học v* tư vấn đ*o tạo (P.Thảo): 0975. 428. 284