L?u xông gi?m béo siêu t?c H?ng Ngo?i công ngh? xông h?i tiên ti?n nh?t Th? gi?i
Model : Fir Sauna
Hăng s?n xuát: Home spa
Xu?t x? hăng: Korea
Tiêu chu?n: CE, FDA, ISO
Hàng xu?t Hàn Qu?c.
B?o hành: 12 tháng
Gia ban: 6.600.000 vnd

HomeSpa IG-110 áp d?ng công ngh? xông h?i tiên ti?n nh?t trên Th? Gi?i hi?n nay: xông h?i b?ng tia h?ng ngo?i (FIR - Far Infrared Radiation).
??C TÍNH S?N PH?M :
S?n ph?m ra ??i d?a trên m?t lo?t các nghiên c?u l?ch s?, k?t h?p v?i ch?ng c? khoa h?c ???ng ??i, d?a trên các th? nghi?m lâm sàng v? li?u pháp gi?m cân, th?i ??c c? th? b?ng ph??ng pháp xông khô, hi?n ph??ng pháp xông khô ???c áp r?ng cho các v?n ??ng viên th? thao thi ??u chuyên nghi?p c?n gi?m cân trong th?i gian ng?n ?? ph?c ph? công tác thi ??u.
D?a trên nguyên lư v?n ??ng n?i n?ng, làm cho các mao m?ch, t? bào trong c? th? v?n ??ng nh? tác ??ng nhi?t c?a tia h?ng ngo?i, ?ây là thành qu? m?i trong Y h?c hi?n ??i, khi các t? bào v?n ??ng, nó ??t cháy n?ng l??ng, n?ng l??ng này chính là l?p m? th?a ? b?ng, m? ?ùi, mông, l?p m? d??i da, l?p m? bi?n thành l?ng l??ng ?? các t? bào ho?t ??ng, gi?i phóng CO2 và N??c, n??c chính là l??ng m? hôi chúng ta th?i ra.
Theo tính toán c?a các nhà khoa h?c dùng li?u pháp h?p gi?m béo b?ng tia h?ng ngo?i chúng ta tiên hành liên t?c trong 10 phút có tác d?ng nh? v?n ??ng, t?p th? thao n?ng t??ng ???ng 45 phút.
V?i nh?ng tính n?ng n?i t?p c?a tia h?ng ngo?i, áp d?ng ph??ng pháp xông khô quá tŕnh gi?m cân s? nhanh h?n g?p 3 l?n so v?i xông ??t v?i th?i gian nh? nhau.
Có thi?t k? sáng t?o, chi?m di?n tích nh? h?n 1m2, x?p g?n trong ṿng 30 giây.
Ki?u dáng sang tr?ng phù h?p nhi?u không gian khác nhau trong ngôi nhà b?n.
có gh? ?i kèm thi?t b? xông chuyên nghi?p
?ng d?ng công ngh? tia h?ng ngo?i
- Li?u pháp ?i?u tr? tích c?c
- Gi?m béo nhanh, hi?u qu?, an toàn
- Giúp ch?ng ?au c?, co c?
- T?ng tính ?àn h?i c?a da, tái t?o mô da
- Di?t khu?n, t?ng kh? n?ng mi?n d?ch c?a c? th?
Chú ư : Nh?ng ng??i b? ?au tim ho?c b? ?m, tr? nh?, ph? n? mang thai và ng??i già, b?nh nhân cao huy?t áp, nh?ng ng??i ?ang ?eo máy h? tr?, ng??i không ???c v?n ??ng m?nh : không ???c xông khô

Thông tin s?n ph?m:
- ?i?n áp: 220V
- Công su?t: 250W
- ??ng h? h?n gi?: 0 ? 30 phút
- Th?i gian t?o tia h?ng ngo?i: 1 giây
- ?i?u khi?n t? xa
C?u trúc t? xông
- Khung b?ng kim lo?i
- Vách ch?ng b?ng nh?a ch?t l??ng cao
- V?i ph? l?u xông ch?ng n??c
- Chi?u dài 80 cm
- Chi?u r?ng 75 cm
- Chi?u cao 1.25m ? 1.45m
- V?i ch?ng n??c
- D?ng x?p g?n
====== Hăy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088=======
Công ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tôn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
T? v?n online Yahoo : kdhv56
AT 12/06/2012