Ở trên diễn đ*n http://chovatgia.net vừa có đăng tin với nội dung: "Bạn muốn sống th* bao lâu? Bạn muốn 10 phút? 30 phút? Hay bao lâu? Nếu bạn muốn click ngay"
Tin n*y do th*nh viên guglekzi đăng tải tại: http://chovatgia.net/showthread.php?...=5764#post5764
Không biết có nơi n*o lại cung cấp dịch vụ sống th* thế nhỉ?